1. نکات مهمی بودند و جای بررسی زیادی دارند.
    کاش این یادداشت‌ها را به صورت متنی هم روی سایت منتشر کنید که قابل جستجو و ارجاع باشد.
    موفق باشید.