نامی نیک.کام در زمستان ۹۱ با هدف توسعه دانش برندسازی ایجاد شده است.

حمید توکلی