کارگاه برندسازی شهری با محوریت برندسازی شهری کرج توسط مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج برگزار شد.

گزارش تصویری برگزاری کارگاه برندسازی شهری کرج
برگزاری کارگاه “موانع موفقیت کرج در برندسازی شهری” با حضور رئیس مرکز پژوهش شورای شهر، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج و مشاور رسانه ای شهردار کرج

 

برندسازی شهری کرج و برندسازی استانی برای البرز
تقدیر برای تدریس در کارگاه برندسازی شهری کرج با حضور رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی، رئیس کمیسیون فرهنگی و دبیر اول شورای شهر کرج (پایگاه خبری شهرداری کرج)

 

حمید توکلی، کارگاه برندسازی شهری کرج