اولین جلسات برندسازی اینترنتی در دانشگاه تهران در آذرماه و اسفندماه سال گذشته برگزار شد. در بهمن ماه امسال نیز فرصتی پیش آمد تا در ۵ جلسه متوالی با موضوع برندسازی اینترنتی و مباحث مرتبط در خدمت تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران باشم.
برندسازی شهری اینترنتی:
ثبت نام کارگاه آموزشی «نقش برندینگ شهری در ارتقای عملکرد شهرداری‌ها» نیز در سایت یادآفرین شروع شده است. در این کارگاه بنده در کنار دوست گرامی ام، جناب آقای محمدرضا رستمی، نویسنده کتاب برندینگ شهری حضور یافته و در مورد مفاهیم پایه ی برندسازی و برندسازی شهری اینترنتی به صورت کاربردی توضیح خواهم داد.
در ادامه، تصاویری از جلسات دانشگاه تهران آمده است: 

کارگاه برندسازی اینترنتی


حمید توکلی، مدرس برندسازی


کارگاه برندسازی اینترنتی