خیز و آباد کن مقامی نیک ؛ تا برآری به خیر نامی نیک